Obavještavaju se lica koja posjeduju znak pristupačnosti da je u članu 21 novog Zakona o putevima (“Sl. list CG”, br. 82/2020), obezbijeđeno pravo tih lica na oslobađanje od plaćanja naknade – putarine za prolazak kroz tunel „Sozina“.

„Monte put“ d.o.o. kao privredno društvo koje upravlja tunelom „Sozina“ izdaje potvrde o oslobađanju od plaćanja naknade na zahtjev lica koje posjeduje znak pristupačnosti.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • kopiju znaka pristupačnosti,
  • kopiju rješenja o posjedovanju znaka pristupačnosti,
  • saobraćajne dozvole i lične karte.

U zahtjevu navesti i kontakt telefon i email adresu.

Zahtjev sa prilozima možete poslati na email adresu: monteput@t-com.me ili poštom na adresi: ul. Avda Međedovića 130, Podgorica 81000.

Skip to content