Šta je tag uređaj?

Tag je uređaj za elektronsku naplatu putarine. Transakcija između tag uređaja i sistema za naplatu putarine je automatska, vrši se pomoću tag uređaja smještenog sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla u vozilu i antene na nadstrešnici iznad ulazne/izlazne naplatne trake.

Koja je cijena TAG uređaja i gdje se može nabaviti?

Cijena TAG uređaja je 10€ ( na akciji do 30. septembra 2024. Redovna cijena je 20 eura) i može se kupiti i dopuniti u Upravnoj zgradi Monteputa – Ulica Avda Međedovića br. 130, Podgorica, u Komandnom centru tunela Sozina od 8h do 16 h i od 16 h do 8 h u naplatnom centru tunela Sozina, kao i u naplatnim centrima Smokovac i  Mateševo –  24 h.

Kako postaviti tag uređaj u vozilu?

 • * Identifikujte odgovarajuću poziciju na unutrašnjoj strani prednjeg vjetrobranskog stakla, iza retrovizora. Očistite, osušite i pripremite mjesto za lijepljenje tag uređaja na vjetrobransko staklo.
 •  
 •  * Uvjerite se da tag ne ometa vidljivost vozaču.
 •  
 •  * Sastavite tag uređaj i nosač, time aktivirate bateriju i tag činite aktivnim.
 •  
 •  * Uklonite zaštitu sa ljepljive trake na zadnjoj strani nosača uređaja i pripremite za instalaciju.
 •  
 • * TAG uređaj mora biti postavljen vodoravno na prednje vjetrobransko staklo vozila     How do I install the tag in my vehicle?

How do I install the tag in my vehicle?

Šta može izazvati smetnje u funkcionisanju TAG uređaja? 

 • * ukoliko tag nije postavljen na propisano mjesto u odgovarajućem nosaču;
 •  
 • *ukoliko se ne poštuje preporučena brzina kretanja od 10 km/h kroz naplatnu traku;
 •  
 • * ukoliko ne postoji rastojanje, od minimalno 10 metara, u odnosu na vozilo ispred;
 •  
 • * ukoliko vozilo ima vjetrobransko staklo koje u sebi sadrži metal kao zaštitu ili je zatamnjeno bojom koja u sebi sadrži primjese metala.

Ulazno/izlazne trake na naplatnim centrima, na kojima je moguće korišćenje tag uređaja označene su promijenljivom svjetlosnom signalizacijom (oznaka „ENP“) koja se nalazi na nadstrešnicama iznad ulazno/izlaznih traka.

U situacijama velikog saobraćajnog opterećenja, na naplatnim centrima, Monteput d.o.o. zadržava pravo da trake za ENP pretvori u trake sa kombinovanim režimom rada. U tom slučaju, kombinovanu traku koriste ENP korisnici, kao i oni koji putarinu plaćaju gotovinom ili platnom karticom. Cilj je obezbjeđivanje nesmetanog protoka saobraćaja na naplatnim centrima.

Kako koristim TAG uređaj na naplatnoj traci?

Trake na naplatnom centru koje imaju upaljen znak ENP na nadstrešnici naplatnih rampi su trake na kojima možete koristiti TAG uređaj.

Prilikom ulaska u traku za elektronsku naplatu putarine, potrebno je sačekati da se mehanička barijera (rampa) spusti, nakon izvršene transakcije za vozilo ispred.  Korisnik treba da prilagodi brzinu – preporučena brzina kretanja kroz naplatnu traku je 10 km/h. Minimalno rastojanje u odnosu na vozilo ispred je 10 metara.

Prilikom ulaska u traku za ENP uređaj emituje zvučni signal kojim obavještava korisnika o uspješnosti prepoznavanja uređaja. Ukoliko se oglasi zvučni signal sa jednim zvukom, znači da je transakcija obavljena uspješno i vozilo može nastaviti dalje kretanje.

Ukoliko se ne oglasi zvučni signal, sistem nije prepoznao tag, korisnik mora zaustaviti vozilo i potražiti pomoć ovlašćenog lica. U slučaju da se čuje zvučni signal, a da se ne otvori rampa takođe treba pozvati ovlašćeno lice. Bez dozvole i asistencije ovlašćene osobe zabranjen je prelazak iz jedne u drugu naplatnu traku.

Svaka ENP traka poseduje elektronski displej na kojem korisnik može vidjeti sljedeće informacije:

 • * ulazna ENP traka: kategoriju vozila, broj elektronskog uređaja;
 • * izlazna ENP traka: kategoriju vozila, visinu plaćene putarine i preostali iznos na korisničkom računu. 

Na ENP traci naplatnog centra Sozina korisnik na displeju može vidjeti preostali iznos na korisničkom računu.

U slučaju da se plaćanje putarine vrši gotovinom ili platnim karticama, korisnik taga je u obavezi da isti stavi u zaštitnu kutiju kako ne bi došlo do očitavanja uređaja.

Zapis sa tag uređaja na izlaznom naplatnom centru u odnosu na ulazni naplatni centar ne smije biti stariji od 24 sata (prekoračenje vremena), u tom slučaju će se obračunati i naplatiti dupla putarina najduže dionice autoputa za pripadajuću kategoriju vozila.

U slučaju polukružnog okretanja, odnosno izlaska na isti naplatni centar na koji je vozilo ušlo na autoput,   obračunaće se i naplatiti dupla putarina najduže dionice autoputa za pripadajuću kategoriju vozila.

U slučaju nepoštovanja Uputstva za korišćenje tag uređaja može doći do:

 • * neprepoznavanja TAG uređaja od strane sistema;
 •  
 • * nelogičnog skidanja sredstava prilikom naplate;
 •  
 • * spuštanja mehaničke barijere (rampe) na vozilo i moguća oštećenja;

Da li se isti tag može koristiti u više vozila?

Isti tag je moguće koristiti za više vozila iste kategorije. Ukoliko dođe do zloupotrebe tag uređaja, odnosno ukoliko se tag uređaj koristi za drugu kategoriju vozila u odnosu na koju je konfigurisan, Monteput zadržava pravo da izvrši korekciju računa i/ili izvrši prekonfiguraciju tag uređaja za odgovarajuću kategoriju vozila.

Za posljedice proizašle iz nepridržavanja Uputstva Monteput d.o.o. ne snosi odgovornost. 

Skip to content