Šta je tag uređaj?

Tag je uređaj za elektronsku naplatu putarine. Transakcija između tag uređaja i sistema za naplatu putarine je automatska, vrši se pomoću tag uređaja smještenog sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla u vozilu i antene na nadstrešnici iznad ulazne/izlazne naplatne trake.

Koja je cijena TAG uređaja i gdje se može nabaviti?

Cijena TAG uređaja je 20 € i može se kupiti i dopuniti na naplatnoj stanici tunela Sozina, u Upravnoj zgradi Monteputa – Ulica Avda Međedovića br. 130, Podgorica i na naplatnoj stanici na Mateševu. 

Kako postaviti tag uređaj u vozilu?

 • * Identifikujte odgovarajuću poziciju na unutrašnjoj strani prednjeg vjetrobranskog stakla, iza retrovizora. Očistite, osušite i pripremite mjesto za lijepljenje tag uređaja na vjetrobransko staklo.
 •  
 • * Uvjerite se da tag ne ometa vidljivost vozaču.
 •  
 • * Sastavite tag uređaj i nosač, time aktivirate bateriju i tag činite aktivnim.
 •  
 • * Uklonite zaštitu sa ljepljive trake na zadnjoj strani nosača uređaja i pripremite za instalaciju.

TAG uređaj mora biti postavljen vodoravno na prednjem vjetrobranskom staklu vozila

How do I install the tag in my vehicle?

How do I install the tag in my vehicle?

Šta može izazvati smetnje u funkcionisanju TAG uređaja? 

 • * ukoliko tag nije postavljen na propisano mjesto u odgovarajućem nosaču;
 •  
 • *ukoliko se ne poštuje preporučena brzina kretanja od 10 km/h kroz naplatnu traku;
 •  
 • * ukoliko ne postoji rastojanje, od minimalno 10 metara, u odnosu na vozilo ispred;
 •  
 • * ukoliko vozilo ima vjetrobransko staklo koje u sebi sadrži metal kao zaštitu ili je zatamnjeno bojom koja u sebi sadrži primjese metala.

Ulazno/izlazne trake na naplatnim stanicama, na kojima je moguće korišćenje tag uređaja označene su promijenljivom svjetlosnom signalizacijom (oznaka „ENP“) koja se nalazi na nadstrešnicama iznad ulazno/izlaznih traka.  

U situacijama velikog saobraćajnog opterećenja, na naplatnim centrima, Monteput d.o.o. zadržava pravo da trake za ENP pretvori u trake sa kombinovanim režimom rada. U tom slučaju, kombinovanu traku koriste ENP korisnici, kao i oni koji putarinu plaćaju gotovinom ili platnom karticom. Cilj je obezbjeđivanje nesmetanog protoka saobraćaja na naplatnim centrima.

Kako koristim TAG uređaj na naplatnoj traci?

 • Trake na naplatnom centru koje imaju upaljen znak ENP na nadstrešnici naplatnih rampi su trake na kojima možete koristiti TAG uređaj.

 • Prilikom ulaska u traku za elektronsku naplatu putarine, potrebno je sačekati da se mehanička barijera (rampa) spusti, nakon izvršene transakcije za vozilo ispred. 
 •  
 • Korisnik treba da prilagodi brzinu – preporučena brzina kretanja kroz naplatnu traku je 10 km/h.

Minimalno rastojanje u odnosu na vozilo ispred je 10 metara.

Prilikom ulaska u traku za ENP uređaj emituje zvučni signal kojim obavještava korisnika o uspješnosti prepoznavanja uređaja. Ukoliko se oglasi zvučni signal sa jednim zvukom, znači da je transakcija obavljena uspješno i vozilo može nastaviti dalje kretanje.

Ukoliko se ne oglasi zvučni signal, sistem nije prepoznao tag, korisnik mora zaustaviti vozilo i potražiti pomoć ovlašćenog lica. U slučaju da se čuje zvučni signal, a da se ne otvori rampa takođe treba pozvati ovlašćeno lice. Bez dozvole i asistencije ovlašćene osobe zabranjen je prelazak iz jedne u drugu naplatnu traku.

Svaka ENP traka poseduje elektronski displej na kojem korisnik može vidjeti sljedeće informacije:

 • * na ulaznoj ENP traci: kategoriju vozila, broj elektronskog uređaja;
 • * na izlaznoj ENP traci: kategoriju vozila, visinu plaćene putarine i preostali iznos na korisničkom računu;
 • * na ENP traci naplatnog centra Sozina: preostali iznos na korisničkom računu.

U slučaju da se plaćanje putarine vrši gotovinom ili platnim karticama, korisnik taga je u obavezi da isti stavi u zaštitnu kutiju kako ne bi došlo do očitavanja uređaja.

Zapis sa TAG uređaja sa ulazne stanice u odnosu na izlaznu stanicu ne smije biti stariji od 24 sata (prekoračenje vremena), u tom slučaju će se obračunati i naplatiti dupla putarina najduže dionice autoputa za pripadajuću kategoriju vozila.

U slučaju nepoštovanja Uputstva za korišćenje tag uređaja može doći do: 

 • * neprepoznavanja TAG uređaja od strane sistema;
 •  
 • * nelogičnog skidanja sredstava prilikom naplate;
 •  
 • * spuštanja mehaničke barijere (rampe) na vozilo i moguća oštećenja;

Da li se isti tag može koristiti u više vozila?

Isti tag je moguće koristiti za više vozila iste kategorije. Ukoliko dođe do zloupotrebe tag uređaja, odnosno ukoliko se tag uređaj koristi za drugu kategoriju vozila u odnosu na koju je konfigurisan, Monteput zadržava pravo da izvrši korekciju računa i/ili izvrši prekonfiguraciju tag uređaja za odgovarajuću kategoriju vozila.

Za posljedice proizašle iz nepridržavanja Uputstva Monteput d.o.o. ne snosi odgovornost.

Skip to content