Autoput Bar – Boljare

                                                 Opšta informacija o projektu

 

Opis strana u Projektu

 

Investitor:                                                          Vlada Crne Gore – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

 

Predstavnik Investitora/

Upravljač projektom:                                     “Monteput“ d.o.o Podgorica-Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare

 

Izvođač radova:                                                CRBC – China Road and Bridge Corporation

 

Nadzorni organ-Inženjer:                               Ingerop Conseil & Ingenierie-Geodata Engineering

 

Revizija projektne dokumentacije:              Državna komisija za reviziju tehničke dokumentacije za izgradnju autoputa Bar – Boljare

 

Tehnički pregled izvedenih radova:            Državna komisija za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar – Boljare

 

Autoput Bar-Boljare je transferzalni pravac u smjeru sjeveroistok – jugozapad koji ima glavnu funkciju u prostornoj, privrednoj i demografskoj integraciji Crne Gore.

Izgradnjom autoputa, kao okosnice saobraćaja u Crnoj Gori, pruža se mogućnost ubrzanog privrednog razvoja. Takođe, na ovaj način stvoriće se uslovi za bolje povezivanje Sjevernog, Središnjeg i Južnog regiona, što će po osnovu velikog broja aspekata dati pozitivne efekte.

Ovaj autoput omogućava kvalitetne veze sa autoputnim pravcima u region koji su dio evropske mreže, što će, izvjesno je, imati značajne pozitivne dodatne efekte za Crnu Goru.

Pored navedenih razloga, Studijom opravdanosti izgradnje autoputa Bar-Boljare, izgradnja dionice Smokovac-Uvač-Mateševo definisana je i izabrana kao prioritetna, najprije zbog umanjenja ili eliminacije poznatih saobraćajno- bezbjedonosnih rizika na dionici postojećeg magistralnog puta Podgorica – Kolašin.

Ukupna dužina prioritetne dionice autoputa od Smokovca do Mateševa, saglasno urađenom Glavnom projektu je cca 41 km, sa 20 mostova, 16 dvocijevnih tunela i 4 petlje.

Najduži most je Moračica dužine 960m, a najduži tunel je Vjeternik, prosječne dužine 2975m.

Glavni projekat petlje Smokovac se, saglasno Projektnom zadatku, radi na način da omogući faznu gradnju. I faza ne predviđa izgradnju cjelokupne petlje Smokovac, već samo izgradnju priključka na ugovorenu prioritetnu dionicu autoputa Smokovac – Mateševo. Pristup dionici autoputa koja se realizuje u I fazi, od magistralnog puta M2, biće saobraćajnica dužine oko 1.5 km, kao I faza ukupnog projektnog rješenja petlje Smokovac, koja će ostati konačno rješenje i u kasnijim fazama realizacije narednih dionica autoputa Bar – Boljare.

Uzevši u obzir činjenicu da su geomorfološke karateristike terena duž cijele trase veoma složene i promjenjive, trasa je velikim svojim dijelom položena na objektima, kako tunelima, tako i mostovima, tako da je od ukupne dužine autoputa od  cca 41 km, oko 41.5% otvorena trasa.

Na dužini od oko 14 km predviđena je traka za spora vozila, zbog uzdužnih nagiba koji prelaze 4%.

O složenosti same trase svjedoči i činjenica da autoput počinje na nadmorskoj visini od oko 60 m i dostiže visinu preko 1100 m u planinskom dijelu.

Trasa autoputa je položena od Smokovca, dolinom rijeke Morače i obroncima Vežišnika, a zatim u zoni ušća Male rijeke i Morače nastavlja sa izdizanjem preko Bratonožićkih njiva i Pelevog Brijega u rejon Vjeternika i Duške. U nastavku preko Dedinca, Mrkog Krša, Zagrađa kroz masiv Kosmana izlazi u dolinu Uvča. U nastavku od Uvača, trasa se pruža padinom uz potok Čestogaz i dalje brdovitim predjelima zapadno od doline rijeke Tare, a završava u zoni Mateševa, iza petlje Mateševo.

Projektovane su dvije trake po smjeru, sa trakama za sporu vožnju na dionicama sa većim podužnim nagibima, kao i trake za prinudno zaustavljanje vozila.

Širina kolovoza sa dvije saobraćajne trake iznosi 10.05 m po jednom smjeru i obuhvata dvije kolovozne trake, čija je ukupna širina 7.0 m, ivične trake i trake za prinudno zaustavljanje.

Na otvorenoj trasi su predviđene trake za prinudno zaustavljanje na svim pozicijama, dok su na mostovima predviđene zaustavne trake, u slučaju da su kraći od 150 m.

Širina kolovoza sa tri saobraćajne trake iznosi 11,2m po jednom smjeru.

Radovi na izgradnji autoputa Bar – Boljare zvanično su počeli 11.05.2015 godine. Izgradnja prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo, trajaće četiri godine.

Izgradnja prioritetne dionice autoputa će koštati 809,6 miliona eura. Za naknadne i nepredvidive radove predviđena su sredstva u iznosu do 10% ugovorene cijene.

Radi jednostavnijeg praćenja kako procesa projektovanja, i pribavljanja građevinskih dozvola, tako i izvođenja radova, projekat je podijeljen na 4 dionice, sa 19 poddionica.

Na taj način se stvorila mogućnost kompletiranja dokumentacije po pojedinim poddionicama i izrade Glavnog projekta po pojedinim segmentima, a prije svega da se počne sa radovima na više objekata.

Reviziju projektne dokumentacije vrši Državna komisija za reviziju tehničke dokumentacije za izgradnju autoputa Bar – Boljare.

Svaka poddionica sadrži tunele, mostove i dijelove otvorene trase za koje je potrebno izraditi Glavne projekte. Pored toga, svaka poddionica sadrži niz djelova projekta predviđenih Zakonom koji predstavljaju sastavni dio Glavnog projekta. Misli se na projekte odvodnjavanja, Organizacije i tehnologije građenja, Stabilnosti i zaštite kosina… itd.

Nakon pozitivne revizije svih pojedinačnih projekata unutar svake poddionice, izdaju  se građevinske dozvole, nakon čega su stvoreni uslovi da se počne sa radovima.

Radovi se intenzivno odvijajju na cijeloj trasi. U cilju praćenja i kontrole izvedenih radova, posebno onih djelova radova koji će u procesu izgradnje biti pokriveni, Državna komisija za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar – Boljare  je, od samog početka izvođenja, uključena u cijeli tok izgradnje i vrši pregled radova na cijelom autoputu.

 

 

Osnovni tehnički podaci o objektima:

 

         TUNELI

 

Dionica Poddionica Naziv tunela Pozicija cijevi Dužina        objekta Srednja dužina
L/D m m
I 1.1.1 SUKA Lijeva 720 662,0
Desna 604
1.1.2 VEŽEŠNIK Lijeva 2474 2444,0
Desna 2414
I.2 MRKE Lijeva 839 821,5
Desna 804
II 2.1 KLOPOT Lijeva 985 900,0
Desna 815
2.1 VILAC Lijeva 815 882,5
Desna 950
2.3 VJETERNIK Lijeva 3039 2945,5
Desna 2852
III 3.2 MRKI KRŠ Lijeva 717 654,5
Desna 592
3.2 ĐURILOVAC Lijeva 499 444,5
Desna 390
3.3 KOSMAN Lijeva 2662 2584,5
Desna 2507
3.4.2 MALA TRAVA Lijeva 1873 1887,5
Desna 1902
IV 4.1 VITANOVICE Lijeva 130 140,0
Desna 150
4.1 ZEĆKA Lijeva 690 678,5
Desna 667
4.1 PAJKOV VIR Lijeva 365 285,0
Desna 205
4.2 JABUČKI KRŠ Lijeva 1455 1407,5
Desna 1360
4.3 PRESLO Lijeva 495 447,5
Desna 400
4.4 MATEŠEVO Lijeva 552 556,0
Desna 560

 

 

                                           

 

  MOSTOVI
Dionica Poddionica Naziv Mosta Lijeva traka       Desna traka       Srednja              dužina
 (m)  (m)  (m)
I 1.2 GORNJE MRKE 296 296 296
1.3 MORAČICA 960 960 960
II 2.2 ĐURIĆEV LAZ 352 324 338
RATKOV LAZ 352 324 338
LUTOVO 212 128 170
III 3.1 SUVOVARA 184 240 212
KRKOR 334 290 312
MIŠTICA 172 224 198
3.2 ZAGRADE 100 146 123
3.4.1 PODOVI 172 0 86
IV 4.1 ČESTOGAZ 94 94 94
UVAČ 1 288 348 318
UVAČ 2 160 160 160
UVAČ 3 146 94 120
UVAČ 4 710 890 800
PAJKOV VIR 94 120 107
4.3 PRESLO 0 68 34
JABUKA 764 784 774
4.4.1 TARA 1 234 234 234
TARA 2 454 398 426