Da biste postali korisnik elektronske naplate putarine neophodno je da kupite TAG uređaj i otvorite korisnički račun za ENP. Otvaranje korisničkog računa i kupovinu TAG uređaja možete izvršiti na:

 1. neposredan ili
 2. posredan način.
 1. NEPOSREDNI NAČIN OTVARANJA korisničkog računa i kupovine TAG uređaja, podrazumijeva da korisnik lično dođe na neko od PRODAJNIH MJESTA i da na licu mjesta završi svu proceduru koja se sastoji iz sljedećih koraka:

1.1  otvaranje korisničkog računa;

1.2  kupovina TAG uređaja i dopuna korisničkog računa;

1.3  preuzimanje TAG uređaja.

 1.1  Za otvaranje korisničkog računa neophodni su određeni podaci koji se razlikuju od toga da li je podnosilac zahtjeva fizičko lice ili pravno lice.

1.1.1  Kada fizičko lice otvara račun, na nekom od našim prodajnih mjesta, potrebno je da operateru saopšti sljedeće podatke:

 • – Ime i prezime;
 • – Jedinstveni matični broj ili br.lične karte/pasoša;
 • – Kontakt podaci (adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa);
 • – Kategorija vozila  za koje se tag uređaj kupuje (ukoliko podnosilac zahtjeva nije siguran kojoj kategoriji pripada vozilo potrebna je fotografija saobraćajne dozvole, a u nekim slučajevima i fotografije vozila sa prednje i bočne strane). 
 •  
 • 1.1.2  Pravno lice potrebno je da operateru saopšti sljedeće podatke:
 • – Naziv privrednog društva;
 • – PIB društva;
 • – PDV društva;
 • – Kontakt podaci (adresa privrednog društva, broj telefona i e-mail adresa);
 • – Kategorija vozila za koje se tag uređaj kupuje (ukoliko podnosilac zahtjeva nije siguran kojoj kategoriji pripada vozilo potrebna je fotografija saobraćajne dozvole, a u nekim slučajevima i fotografije vozila sa prednje i bočne strane).

1.2  Kupovina TAG uređaja i dopuna korisničkog računa. Cijena TAG uređaja iznosi 20 €. Minimalan iznos za dopunu korisničkog računa za fizička lica iznosi 50,00 €.

Minimalan iznos za dopunu korisničkog računa za pravna lica iznosi 112,50 €. Navedene iznose korisnik uplaćuje na licu mjesta gotovinski ili platnom karticom.

1.3  Preuzimanje TAG uređaja. Korisnik nakon izvršenog plaćanja, i nakon što operater završi  konfigurisanje/ aktivaciju TAG uređaja i korisničkog računa, može odmah preuzeti uređaj.

POSREDNI NAČIN OTVARANJA korisničkog računa i kupovine TAG uređaja, sastoji se iz sljedećih koraka:

2.1 popunjavanje zahtjeva elektronskim putem;

2.2 slanje predračuna;

2.3 plaćanje po predračunu;

2.4 preuzimanje TAG uređaja.

2.1 Popunjavanje zahtjeva elektronskim putem. Korisnik podnosi zahtjev za otvaranje korisničkog računa i kupovine TAG uređaja slanjem podataka na e-mail enp@monteput.me.  

2.2 Slanje predračuna. Operateri Monteputa, na osnovu primljenog zahtjeva, kao odgovor na mejl, sačinjavaju predračun koji šalju klijentu na plaćanje.

2.3 Plaćanje po predračunu. Nakon što korisnik uplati novac, i kad sredstva budu na računu Monteputa, pristupiće se izradi taga. Korisnik će na mejl dobiti obavještenje da je tag spreman za preuzimanje, kao i avansnu fakturu.

2.4 Preuzimanje TAG uređaja. Prilikom preuzimanja TAG uređaja, korisnik potpisuje Potvrdu o preuzimanju.
TAG uređaj može, na osonovu ovlšćenja, preuzeti i drugo lice. Ovlašćenje mora sadržati pečat ukolliko je korsnik pravno lice.

Žiro računi za uplate:  NLB 530-19247-84; CKB 510-11963-41 i HB 520-19492-90.

Formular

Vašu prijavu možete poslati tako što ćete popuniti ovaj formular.

Fizička lica

  Pravna lica

   Skip to content