Južna prilazna saobraćajnica

Dužina južne prilazne saobraćajnice iznosi 2.077 m, računajući od priključka na postojeći magistralni put E 752 u područje Sutomora (Haj Nehaj) do južnog portala tunela “Sozina”. Saobraćajnica je magistralni put širine 7,70 m ( 2 x 3,5 + 2 x 0,35), jer nije na trasi autoputa za Bar. Na saobraćajnici su izgradjena dva objekta, mosta dužine cca 140 m.

juyna_sabracajnica

 

Sjeverna prilazna saobraćajnica

Duzina sjeverne prilazne saobraćajnice iznosi 5.792 m računajaću od sjevernog portala tunela “Sozina” do priključka na postojeći magistralni put E65/E80, u području Virpazara. Poluautoput je dužine 5.122 m, dok je preostalih 670 m, koji nijesu na trasi autoputa, magistralni privremeni prikljucak širine 7,70 m. Na trasi autoputa je i tunel “Raš” dužine cca 620 m i više mostova i vijadukata ukupne dužine cca 420 m. Najduži most je “Bistrica” od cca 200 m.

sjever

Tunel “Raš” 

Tunel “Raš” se nalazi na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunela “Sozina”. Ukupna dužina tunela iznosi 665,69 m, površina poprečnog profila je cca 55,06 m², visina slobodnog profila je 4,70 m, a visina tjemena je 6,70 m iznad kolovoza. Širina kolovoza tunelske cijevi je 7,70 m (dvije saobraćajne trake po 3,50 m i dvije ivične trake po 0,35 m). Sa obije strane kolovoza urađeni su i službeni prolazi širine 85 cm. Tunel se nalazi u uzdužnom nagibu od 1,5 %. Isti se nalazi na nadmorskoj visini od 60 m.

ras