Monteput d.o.o. je izabrao zakupca nepokretnosti za izgradnju prve benzinske stanice sa pratećim sadržajima na autoputu Bar-Boljare. Na javni poziv je pristigla jedna ponuda – kompanije „Jugopetrol” a.d. Podgorica, koja je ocijenjenja kao ispravna i u skladu sa kriterijumima tenderskog postupka.

Javni poziv za podnošenje ponuda za davanje u dugoročni zakup na period od 25 godina nepokretnosti koje se nalaze u KO Mrke, Glavni grad Podgorica, na auto-putu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (odmorište Gornje Mrke-desna strana u smjeru iz Podgorice) sa obavezom investicionog ulaganja-izgradnje benzinske stanice sa pratećim sadržajima, u skladu sa Urbanističko-tehničkim objavljen je 26. decembra 2023. godine, a krajnji rok za podnošenje ponuda je, nakon produženja, bio 17. jun 2024. godine. Do tog roka pristigla je jedna ponuda, „Jugopetrol“ a.d. Podgorica, koja je ispunila sve uslove.

Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, predviđena je izgradnja objekta maksimalne spratnosti P+1, koji sadrži javnu česmu i mokri čvor, službu prve pomoći i informacija, prodavnicu rezervnih djelova i opreme, informativno-turistički punkt, kafe u zatvorenom prostoru sa terasom, smještaj za osoblje kafea i pumpne stanice, svratište za inspekcije, policiju, kao i ostavu za materijal i alat, točiona mjesta i rezervoare, zelenu površinu, privremeno mjesto za odlaganje čvrstog otpada.

Ugovor o zakupu putnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti biće zaključen u roku od 90 dana od dana otvaranja ponuda, odnosno od 17. juna 2024. godine., a trajanje zakupa biće ugovoreno na 25 godina.

Skip to content