Otvorene ponude za elektro napajanje prioritetne dionice autoputa Smokovac – Mateševo

Na ponovnom tenderu za radove na izgradnji sistema trajnog napajanja električnom energijom dionice auto-puta Bar –Boljare od Smokovca do Mateševa, stigle su dvije ponude.

Ponude su juče otvorene, a odluku ko će izvoditi radove na izgradnji sistema trajnog napajanja električnom energijom prioritetne dionice autoputa donijećemo najkasnije za sedam dana – kazao je izvršni direktor Monteputa Jonuz Mujević listu Pobjeda.

PONUDE

Prema njegovim riječima, ponude su poslale dvije domaće kompanije, koje predstavljaju konzorcijume. Državno preduzeće Monteput poništilo je prvi tender za izgradnju energetske infrastrukture duž autoputa 16. avgusta, zato što nijedan od ponuđača nije predao ispravnu ponudu. Nakon toga raspisan je novi tender po skraćenom postupku. Ponude na prvom tenderu poslale su dvije kompanije, podgorički Novi Volvoks i budvanski Elektro tim sa partnerskim kompanijama iz Švajcarske i Njemačke. Osnivači fime Novi Volvoks su podgorička kompanija Holding One čiji je vlasnik Milan Ivanović, dok po pet odsto učešća uvlasničkoj strukturi Novog Volvoksa imaju Predrag Poček i Mila Milović, koja je i izvršna direktorica kompanije. Osnivači budvanskog Elektro tima su Jelena i Miroslav Milović, sa po 50 od sto vlasničkog udjela. Jelena Milović je i izvršna direktorica firme. Procijenjena vrijednost radovaje 38,23 miliona eura, a Monteput će taj iznos obezbijedila iz kredita Investiciono-razvojnog fonda (IRF). Ta kompanija je krajem maja potpisala ugovor sa IRF o odobrenju kredita za izgradnju elektronapajanja autoputa. Glavni kriterijum za odabir ponude je najniža ponuđena cijena, a ponuđač je bio dužan dadostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od dva odsto procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 30 dana nakon iste-ka važenja ponude. Rok za realizaciju ugovora je 12 mjeseci od uvođenja u posao.

Mujević je objasnio ranije da će se strujom, osim trase od Smokovca do Mateševa, napajati i budućedi-onice. Kako piše u tendrerskoj dokumentaciji, predmet javne nabavke su radovi koji obuhvataju izgrad-nju trafostanica Autoput 1 sa priključnim dalekovodima, Autoput 2 sa priključnim dalekovodima i trafostanice 20/0,4kV sa kablovskim razvodom 20 kV i sistemom daljinskog upravljanja za napajanje objekata. Procijenjena vrijednost trafostanice Autoput 1 sapriključnim dalekovodima i uračunatim PDV-om je 9,8 miliona eura. Druga trafostanica Autoput 2 sapriključnim dalekovodima i ura-čunatim PDV-om je procijenjenana 8,7 miliona eura, a izgradnja TS 20/0,4 kV sa kablovskim razvodom 20 kV i sistemom daljinskog upravljanja za napajanje objekata duž trase autoputa Bar – Boljare, odnosno dionica Smokovac – Mateševo sa uračunatim PDV-om jeprocijenjena na 19,6miliona eura. Ministar saobraćaja Osman Nurković je sredinom jula saopštio da će izgradnja prioritetne dionice autoputa, sa glavnim i naknadnim, odnosno nepredviđenim radovima, ukupno koštati 895 miliona eura. Prvobitni rok za završetak radovana prioritetnoj dionici je bio 11.maj ove godine, kada su prošle četiri godine od početka gradnje. Vlada je u maju potpisala anekse ugovora o projektovanju i izgradnji dionice Smokovac – Mateševo, u vezi sa naknadnim radovima. Tim aneksima je 30. Septembar naredne godine određen kao rokza završetak radova na prioritetnoj dionci.