Izvještaj o napredovanju radova na autoputu Bar – Boljare dionica Smokovac – Mateševo – decembar 2019. god.

Otvorena trasa

Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi, saglasno raspoloživim podacima koje je dostavio Izvođač za mjesec novembar je oko 90 % i  prezentiran je u narednoj tabeli po pojedinim dionicama.

 

Oznaka dionice Procenat realizovanih radova na otvorenoj trasi

oktobar 2019

(%)

Dionica 1 95
Dionica 2 98
Dionica 3 84
Dionica 4 69

 

Ova vrsta radova je uslovljena vremenskim prilikama, pa se sa dolaskom zimskih mjeseci očekuje da će se napredovanje i na zemljanim radovima i na ostalim radovima na otvorenoj trasi smanjivati.

Na dionicama 1 i 2, izvođeni su radovi na izgradnji posteljice od drobljenog kamenog materijala granulacije 0-63 mm, kao i ugradnja slojeva tampona od materijala granulacije 0-31,5 mm.

Takođe, radilo se i na betonskim rigolama, kao i sistemu za odvodnjavanje.

Prethodno navedeni radovi su bili preduslov za početak asfalterskih radova.

Probne dionice asfalta otvorene trase izvedene su na dionicama 1 i 2.

Stepen završenosti radova na izgradnji autoputa Smokovac-Mateševo Mostovi

Do sada je na mostovima, na pozicijama stubova i temelja završeno oko 99% radova, dok je na gornjem stroju mostova završeno oko 94% radova. Od ukupno 21 mosta, do sada je u potpunosti završena rasponska konstrukcija na 15 mostova, dok je još 5 mostova završeno u jednoj traci autoputa.

Detaljan status radova na izgradnji mostova dat je u narednoj tabeli:

 

                 Realizovano na dan 23.12.2019.  – rasponska konstrukcija mostova 

 

Most Lijevi Most Desni Most Lijevi + Desni (%)
Dužina (m) Realizov. Dužina (m) Realizov. Dužina (m) Realizov.
0 SMOKOVAC 150 0 150 0 300 0 0
1 GORNJE MRKE 296 296 296 296 592 592 100
2 MORAČICA / / / / 960 960 100
3 ĐURIĆEV LAZ 352 352 324 324 676 676 100
4 RATKOV LAZ 352 352 324 274 676 626 93
5 LUTOVO 212 162 128 128 340 290 85
6 SUVOVARA 184 184 240 240 424 424 100
7 KRKOR 334 334 290 255 624 589 94
8 MIŠTICA 172 172 224 224 396 396 100
9 ZAGRADE 100 100 146 146 246 246 100
28 PODOVI 172 172 / / 172 172 100
10 ČESTOGAZ 94 94 94 94 188 188 100
11 UVAC 1 288 288 348 348 636 636 100
12 UVAC 2 160 160 160 160 320 320 100
13 UVAC 3 146 146 94 94 240 240 100
14 UVAC 4 804 719 890 805 1694 1524 90
15 PAJKOV VIR 94 94 120 120 214 214 100
16 PRESLO / / 68 68 68 68 100
17 JABUKA 648 648 784 784 1432 1432 100
18 TARA 1 234 234 234 234 468 468 100
19 TARA 2 454 404 398 398 852 802 94
Ukupno: 5246 4911 5312 4992 11518 10863 94

 

Tuneli

Završen je proboj svi 16 tunela. Paralelno sa radovima na proboju u toku su radovi na izradi unutrašnje obloge.

Ovi radovi su za sada završeni na 11 tunela u obje cijevi i u 2 tunela u po jednoj cijevi.

Stepen gotovosti radova na izgradnji gornjeg dijela sekundarne obloge iznosi 99% ili 35,2 km. U tunelima su u toku radovi na izgradnji tunelskih ivičnjaka, ugradnji centralne drenažne cijevi, popravke betona. Otpočeli su i  radovi na ugradnji elektro-mašinskih instalacija i protivpožarne zaštite (cijevi hidrantske mreže, ventilatori, tunelski rezervoari, nosači kablova….) kao i ugradnji vodovodnih cijevi za regionalni vodovod ∅300, sa kojeg će se autoput snadbijevati vodom.

Ukupni stepen gotovosti pojedinih radova na tunelima dat je u tabeli u nastavku:

                                                                                              

Pozicije radova na izgradnji tunela
Redni broj Pozicija radova Stepen gotovosti
1. Iskop i primarna podgrada 100%
2. Sekundarna obloga 99,2%
3. Tunelski ivičnjaci 97%
5. Centralna drenaža 96%
6. Farbanje tunela 0%

 

Elektro-mašinske instalacije:

Izvođač je započeo sa izvođenjem radova na izgradnji elektro-mašinskih instalacija i protivpožarne zaštite u tunelima, kao i na postavljanju kablovske kanalizacije na mostovima i otvorenoj trasi, a za potrebe ovih instalacija.

Do sada je izvedeno oko 11% ovih radova.

.

 

 

Naknadni radovi:

  • aneks III -petlja Smokovac

Na petlji Smokovac, intenzivno se izvode radovi na visokom usjeku, kao i na mostu Morača i na nadvožnjacima i podvožnjacima kojima su savladavane prepreke na trasi vezne saobraćajnice.  Takođe, u toku su radovi  na izgradnji AB zidova na poziciji naplatne rampe. Takođe, izvode se radovi i na izmještanju postojećih dalekovoda.  Do sada je izvedeno ukupno oko 30% radova na izgradnji petlje.

 

  • aneks IV – Sistem za Vodosnabdijevanje

Do sada je na sistemu za vodosnabdijevanje na radovima instalacija cjevovoda glavne trase završeno oko 51% Radova, a na tunelima oko 47% Radova. Na mostovima još nisu počeli radovi na instalaciji cjevovoda.

Kada se uzmu u obzir svi radovi koji su obuhvaćeni sistemom za vodosnabdijevanje, ukupno je završeno oko 31% radova.

 

  • aneks V –izrada kablovske kanalizacije za 20 kV kablovski razvod za trajno napajanje električnom energijom na otvorenoj trasi i mostu Moračica

Izvode se radovi na izgradnji 20 kV kablovske kanalizacije. Grubi građevinski radovi na izgradnji šahti i postavljanje cijevi su završeni na nivou od oko 40 %.

 

  • Resursi Izvođača

Na Projektu je trenutno u toku novembra bilo angažovano 2046 radnika. Od ovog broja je 1359 radnika iz Kine, 168 crnogorskih državljana i 32 ostalih koji rade za kinesku kompaniju, a 487 radnika je angažovano od strane podizvođača.