Monteput donirao Kliničkom Centru Crne Gore 18.000 €

U ukupnoj donaciji od 18 000 € i to 10.000 € za nabavku aparata za lasersko zbrinjavanje krvnih sudova donjih ekstremiteta i 8.000 € koja su namjenjena  Institutu za bolesti djece, za nabavku transportnog respiratora Hamilton-T1, danas su u prostorijama Monteputa svečano potpisani ugovori o donaciji između direktora “Monteput” DOO g-dina Jonuza Mujevića i direktora JZU KCG g-dina Jevta Erakovića.

 

 

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Klinički centar referentna ustanova crnogorskog zdravstvenog sistema i da sprovodi visoko specijalizovanu dijagnostiku, liječenje i konsultativnu specijalističku i subspecijalističku zdravstvenu djelatnost, te da u kontinuitetu ima za cilj prikupljanje potrebnih novčanih sredstava za izgradnju novih i održavanje i rekonstrukciju postojećih kapaciteta klinike.

Donator u duhu poštovanja korporativne društvene odgovornosti podržava predmetne akcije KC-a koje imaju za cilj podizanje nivoa zdravstvene usluge.

 

Otvorene ponude za elektro napajanje prioritetne dionice autoputa Smokovac – Mateševo

Na ponovnom tenderu za radove na izgradnji sistema trajnog napajanja električnom energijom dionice auto-puta Bar –Boljare od Smokovca do Mateševa, stigle su dvije ponude.

Ponude su juče otvorene, a odluku ko će izvoditi radove na izgradnji sistema trajnog napajanja električnom energijom prioritetne dionice autoputa donijećemo najkasnije za sedam dana – kazao je izvršni direktor Monteputa Jonuz Mujević listu Pobjeda.

PONUDE

Prema njegovim riječima, ponude su poslale dvije domaće kompanije, koje predstavljaju konzorcijume. Državno preduzeće Monteput poništilo je prvi tender za izgradnju energetske infrastrukture duž autoputa 16. avgusta, zato što nijedan od ponuđača nije predao ispravnu ponudu. Nakon toga raspisan je novi tender po skraćenom postupku. Ponude na prvom tenderu poslale su dvije kompanije, podgorički Novi Volvoks i budvanski Elektro tim sa partnerskim kompanijama iz Švajcarske i Njemačke. Osnivači fime Novi Volvoks su podgorička kompanija Holding One čiji je vlasnik Milan Ivanović, dok po pet odsto učešća uvlasničkoj strukturi Novog Volvoksa imaju Predrag Poček i Mila Milović, koja je i izvršna direktorica kompanije. Osnivači budvanskog Elektro tima su Jelena i Miroslav Milović, sa po 50 od sto vlasničkog udjela. Jelena Milović je i izvršna direktorica firme. Procijenjena vrijednost radovaje 38,23 miliona eura, a Monteput će taj iznos obezbijedila iz kredita Investiciono-razvojnog fonda (IRF). Ta kompanija je krajem maja potpisala ugovor sa IRF o odobrenju kredita za izgradnju elektronapajanja autoputa. Glavni kriterijum za odabir ponude je najniža ponuđena cijena, a ponuđač je bio dužan dadostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od dva odsto procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 30 dana nakon iste-ka važenja ponude. Rok za realizaciju ugovora je 12 mjeseci od uvođenja u posao.

Mujević je objasnio ranije da će se strujom, osim trase od Smokovca do Mateševa, napajati i budućedi-onice. Kako piše u tendrerskoj dokumentaciji, predmet javne nabavke su radovi koji obuhvataju izgrad-nju trafostanica Autoput 1 sa priključnim dalekovodima, Autoput 2 sa priključnim dalekovodima i trafostanice 20/0,4kV sa kablovskim razvodom 20 kV i sistemom daljinskog upravljanja za napajanje objekata. Procijenjena vrijednost trafostanice Autoput 1 sapriključnim dalekovodima i uračunatim PDV-om je 9,8 miliona eura. Druga trafostanica Autoput 2 sapriključnim dalekovodima i ura-čunatim PDV-om je procijenjenana 8,7 miliona eura, a izgradnja TS 20/0,4 kV sa kablovskim razvodom 20 kV i sistemom daljinskog upravljanja za napajanje objekata duž trase autoputa Bar – Boljare, odnosno dionica Smokovac – Mateševo sa uračunatim PDV-om jeprocijenjena na 19,6miliona eura. Ministar saobraćaja Osman Nurković je sredinom jula saopštio da će izgradnja prioritetne dionice autoputa, sa glavnim i naknadnim, odnosno nepredviđenim radovima, ukupno koštati 895 miliona eura. Prvobitni rok za završetak radovana prioritetnoj dionici je bio 11.maj ove godine, kada su prošle četiri godine od početka gradnje. Vlada je u maju potpisala anekse ugovora o projektovanju i izgradnji dionice Smokovac – Mateševo, u vezi sa naknadnim radovima. Tim aneksima je 30. Septembar naredne godine određen kao rokza završetak radova na prioritetnoj dionci.

Potpisan ugovor o sponzorstvu izmedju “Monteput”-a d.o.o i COK-a

Kao znak podrške sportu i sportskim aktivnostima, “Monteput” d.o.o je danas potpisao ugovor o sponzorstvu sa sa Crnogorskim Olimpijskim Komitetom (COK), a shodnom Zaključku Vlade CG kojim se iz sredstava dobiti Monteputa za 2018. godinu opredjeljuje 50.000 € za COK.

Ugovor su potpisali Izvršni direktor “Monteput” – a g-din Jonuz Mujević i predsjednik COK-a g-din Dušan Simonović uz koordinaciju Predsjednika odbora direktora “Monteput”-a g-dina Aleksandra Žurića.

Potpisan memorandum o saradnji sa Regierungbaumeister Schlegel GmbH&Co

Dana 22.07.2019 potpisan je memorandum o saradnji sa Regierungbaumeister Schlegel GmbH&Co. Kompanija Regierungbaumeister Schlegel GmbH&Co iz Nemačke je firma koja se bavi konsaltingom u oblasti građevinkog inžinjeringa, finansijskog menadžmenta, upravljanja projektima i nadzora projekata koji u sebi sadrže karakter saobraćajne infrastrukture.

Prenosimo kadrove sa potpisivanja kao i govore izvršnog direktora “Monteput” d.o.o i  Harald Späth izvršnog direktora  Regierungbaumeister Schlegel GmbH&Co.

Izvještaj o napredovanju radova na autoputu Bar – Boljare dionica Smokovac – Mateševo – 24. Jul 2019.

Mostovi

Do sada je na konstrukciji mostova tj. na pozicijama stubova i temelja završeno oko 97% radova, dok je na rasponskim konstrukcijama završeno oko 63% radova.

Do sada je u potpunosti završena rasponska konstrukcija na 5 mostova (Gornje Mrke, Suvovara, Uvač 1, Jabuka i Preslo) dok su 4 mosta (Mištica, Zagrađe, Uvač 3 i Pajkov Vir) završeni u jednoj traci autoputa.

Izvršeno je prvo spajanja dva segmenta rasponske konstrukcije mosta Moračica i to između oporca A0 i stuba P1. Do sada je završeno 91% rasponske konstrukcije ovoga mosta.

 

Tuneli

Do sada je probijeno 15 od 16 tunela. Pri kraju je proboj tunela Mateševo.

Paralelno sa radovima na proboju u toku su radovi na izradi unutrašnje obloge. Radovi na izradi gornjeg dijela sekundarne obloge su u toku na 15 tunela (osim Mateševa). Ovi radovi su za sada završeni na 10 tunela u obje cijevi i na 2 tunela u po jednoj cijevi.

Ukupni stepen  gotovosti radova na proboju tunela (podzemnog iskopa) iznosi 99,9% odnosno oko 34,7 km, dok stepen gotovosti radova na izgradnji gornjeg dijela sekundarne obloge iznosi 95,8% ili 34 km.

Otvorena trasa

Na otvorenoj trasi je, saglasno podacima koje je prezentirao Izvođač,  do kraja juna   završeno  oko 75 % zemljanih radova.

Napredovanje je različito po pojedinim dionicama i iznosi:

  • Na prvoj dionici je izvedeno oko 90%.
  • Na drugoj dionici je izvedeno oko 90%.
  • Na trećoj dionici 3 je izvedeno oko 36%
  • Na četvrtoj je izvedeno oko 52%

Potpisan Memorandum o saradnji sa JP Autocestama FBIH


Dana 21.06.2019 u Podgorici potpisan je Memorandum o saradnji  između JP Autoceste FBIH i  “Monteput” d.o.o iz Crne Gore.

 

Ispred državne firme iz FBIH JP Autoceste Memorandum o saradnji potpisao je gospodin Adnan Terzić  koji je kazao da će ovaj Memorandum o zajedničkoj saradnji izmedju dvije firme koje se bave istim poslom, dakle izgradnjom autoputeva i brzih cesta, omogućiti razmjenu kako informacija tako i standarda i svega onoga što izgradnja ovakvih infrastrukturnih objekata zahtijeva.

Drugi potpisnik ovog Memoranduma, državna firma “Monteput” d.o.o je imala predstavnike u vidu predsjednika borda direktoa gospodina Aleksandra Žurića koji je koordinirao čitav proces potpisivanja i izvršnog direktora gospodina Jonuza Mujevića koji je potpisnik ovog Memoranduma. “Za nas dosta znači potpisivanje ovog Memoranduma jer ćemo prije svega kroz razmjenu iskustava dobiti dosta toga što u Bosni već koriste kao evropski standrad u oblasti izgradnje autoputeva” zaključio je Mujević.

Ovim Memorandumom, oba preduzeća su prepoznala zajednički interes za intenzivnijom saradnjom u oblasti razvijanja savremene putne mreže, sigurnosti i bezbjednosti na putevima i zaštite životne sredine primjenom evropskih standarda,

Izvještaj o napredovanju radova na autoputu Bar – Boljare dionica Smokovac – Mateševo – 12. Jul 2019.

Mostovi

Do sada je na konstrukciji mostova tj. na pozicijama stubova i temelja završeno oko 97% radova, dok je na rasponskim konstrukcijama završeno oko 59% radova.

Do sada je u potpunosti završena rasponska konstrukcija na 4 mosta (Gornje Mrke, Suvovara, Uvač 1 i Preslo) dok su 4 mosta (Mištica, Uvač 3, Jabuka i Pajkov Vir) završeni u jednoj traci autoputa.

Izvršeno je prvo spajanja dva segmenta rasponske konstrukcije mosta Moračica i to između oporca A0-i stuba P1. Uskoro se očekuje i završetak rasponske konstrukcije na mostu Jabuka. Do sada je završeno 90% rasponske konstrukcije ovoga mosta.

 

Tuneli

Do sada je probijeno 15 od 16 tunela. Pri kraju je proboj tunela Mateševo.

Paralelno sa radovima na proboju u toku su radovi na izradi unutrašnje obloge. Radovi na izradi gornjeg dijela sekundarne obloge su u toku na 15 tunela (osim Mateševa). Ovi radovi su za sada završeni na 10 tunela u obje cijevi i na 2 tunela u po jednoj cijevi.

Ukupni stepen  gotovosti radova na proboju tunela (podzemnog iskopa) iznosi 99,9% odnosno oko 34,7 km, dok stepen gotovosti radova na izgradnji gornjeg dijela sekundarne obloge iznosi 95,4% ili 33,8 km.

 

Otvorena trasa

Na otvorenoj trasi je, saglasno podacima koje je prezentirao Izvođač,  do kraja aprila   završeno  oko 74 % zemljanih radova.

Napredovanje je različito po pojedinim dionicama i iznosi:

  • Na prvoj dionici je izvedeno oko 87%.
  • Na drugoj dionici je izvedeno oko 87%.
  • Na trećoj dionici 3 je izvedeno oko 30%
  • Na četvrtoj je izvedeno oko 51%

Potpisan ugovor između Judo Saveza Crne Gore i Monteputa

 

Ispred “Monteputa” ugovor je potpisao direktor preduzeća, gospodin Jonuz Mujević, dok je ispred Judo Saveza Crne Gore potpisnik ugovora bio, sportski direktor Saveza Srđan Mrvaljević, uz prisustvo člana UO Judo Saveza Crne Gore, gospodina Omera Nurkovića.
“Želio bih da ispred Judo Saveza Crne Gore izrazim veliko zadovoljstvo današnjim potpisivanjem sponzorskog ugovora sa “Monteputem” i zahvalim se direktoru, gospodinu Jonuzu Mujeviću na finansijskoj podršci. Svjedoci smo da je džudo sport prošao užasno težak i mučan period koji je, sada mogu sa sigurnošću da kažem, potpuno iza nas. Svjesni smo problema i izazova sa kojima smo se suočili kao nova uprava Judo Saveza Crne Gore i želimo da se uspješno izborimo sa njima”, naveo je Mrvaljević.
Dodao je da je ovo prvi korak.
“Siguran sam da će ih u narednom periodu biti još, kako bi našim sportistima, klubovima, trenerima i svim iskrenim članovima crnogorske džudo porodice omogućili lakše i bolje uslove funkcionisanja, a u cilju postizanja vrhunskih sportskih rezultata i kvalitetne promocije države Crne Gore kroz džudo sport. Još jednom se zahvaljujem “Monteputu” što nam je pomogao na samom početku kada je najteže i obećavam da ćemo prije svega jednim odgovornim pristupom i rezultatima opravdati njihovo povjerenje, pokazati se kao odgovoran partner i nastaviti saradnju u budućem periodu.”, istakao je.
“Monteput je, kao ozbiljno i društveno odgovorno preduzeće koje već godinama podržava crnogorski sport, sa zadovoljstvom prihvatilo da na početku podrži novi Judo Savez Crne Gore. Kao bivši džudista poznate su mi vrijednosti koje džudo sport promoviše i iz razgovora sa našim džudo šampionom Mrvaljevićem i članom UO JSCG, gospodinom Nurkovićem, uvjerio sam se da će novo rukovodstvo Judo Saveza Crne Gore biti posvećeno stvaranju jedne kvalitetne sportske priče. “Monteput” će uvijek biti spreman da podrži ljude i akcije koje imaju za cilj promovisanje pravih vrijednosti i kvalitetno predstavljanje Crne Gore. Srećni smo što smo u “Monteputu” imali mogućnosti da podržimo Judo Savez Crne Gore i želimo im puno uspjeha, sreće”, istakao je Jonuz Mujević.

(Izvor: Portal Analitika)

Potpisan sporazum sa Hrvatskim Autocestama

 

 

 

U Zagrebu su predsjednik Odbora direktora Monteputa Aleksandar Žurić i izvršni direktor Jonuz Mujević uz učešće ambasadora Bora Vučinića, potpisali sporazum o poslovnoj saradnji izmedju Monteputa i Hrvatskih autocesta. Potpisani sporazum je drugi te vrste, poslije sporazuma koji je Monteput prošlog mjeseca potpisao sa BiH autocestama. U narednom periodu predstoji sličan posao sa Koridorima Srbije.

Sporazum se odnosi na: uvođenje i primjenu tehničkih stadarda kod projektovanja, održavanja i upravljanja, pružanja uzajamne pomoći kod usavršavanja i edukacije zaposlenih, pomoć kod implementacije i usvajanja međunardnih standarda, primjena smjernica i standarda kod povećanja ukupne bezbjednosti, uzajamna pomoć i razmjena iskustava kod primjene sistema naplate drumarine i rad na projektima koji se odnose na umrežavanje crnogorskih i hrvatskih puteva. U preostalim definisanim mogućim segmentima saradnje, sporazum predviđa i zajedničko apliciranje kod Evropskih fondova, analize, studije, edukacije i niz drugih oblika saradnje kao i mogućnost preispitivanja i uključivanja novih zajedničkih aktivnosti koje nijesu predviđene sporazumom.

Žuric je naglasio da je ovaj sporazum za nas veoma bitan, jer pričamo o članici EU koja ima preko 1000km izgrađenih autoputeva. Hrvatska primjenjuje najveće evropske standarde i kada je u pitanju izgradnja, upravljanje i održavanje, sa posebnom pažnjom na principe i standarde bezbjednosti. Iskustva Hrvatske možemo najšire primijeniti u narednom periodu, kako se na skup način ne bismo učili na sopstvenim greškama. Takođe ovaj sporazum podrazumijeva i zajedničku pripremu projekata i nastup prema evropskim fondovima, posebno u dijelu povezivanja mreže budućih brzih cesta na primorju, zaključio je Žurić

Radovi na mostu Moračica