Javne nabavke

 

 

Pojašnjenje Zahtjeva -izrada geodetskih elaborta  za upis objekta i geodetska osmatranja tunela  “Raš”  i  “Sozina”

Izmjena Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka radne odjeće za potrebe zaposlenih Monteput d.o.o i Poslovne jedinice

Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – računarska oprema i licencirani softveri

Ugovor o nabavci roba – nabavka protivpožarne opreme

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – računarska oprema i licencirani softveri

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka radne odjeće za potrebe zaposlenih Monteput d.o.o

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – izrade geodetskih elaborata za upis objekta i geodetska osmatranja tunela Sozina i Raš

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – nabavka protivpožarne opreme

Obavještenje o ishodu postupka male nabavke – Usluge mobilne i fiksne telefonije, internet i kablovske televizije

Pravilnik o sprovođenju postupaka hitnih nabavki

Ugovor i Polisa osiguranja – Lovćen osiguranje ad Podgorica

Zahtjev za dostavljanje ponuda za  nabavke male vrijednosti – usluge mobilne i fiksne telefonije, internet i kablovske televizije 

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka protivpožarne opreme

Ugovor o nabavci roba – Komunalne djelatnosti d.o.o. Bar

Ugovor o izvođenju radova – izrada rezervoara za vodu kod Komandnog centra

Ugovor o nabavci roba -Menadžer d.o.o. Lukavac

Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke – usluge pražnjenja kontejnera i odvoz komunalnog otpada

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – izrada rezervoara za vodu kod Komandnog centra

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – Nabavka usluge pražnjenja kontejnera i odvoz komunalnog otpada

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – Izrada rezervoara za vodu kod Komandnog centra

Ugovor o izvođenju radova tekućeg održavanja magistralnog puta Kolašin-Mateševo

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – nabavka  usluga osiguranja zaposlenih za 2018. godinu 

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – radovi tekućeg održavanja magistralnog puta

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – radovi tekućeg održavanja magistralnog puta Kolašin-Mateševo – čišćenje rigola i puta od odrona, trave, niskog rastinja, granja i šiblja, mašinskim putem i ručno

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – osiguranje zapslenih 2018

Ugovor o nabavci roba – nabavka kamere za snimanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi  Korekt Company  d.o.o. Beograd

Ugovor o nabavci roba –  nabavka mašine za čišćenje i pranje bočnih i centralne drenaže i ivičnih kanala Korekt Company d.o.o. Beograd

Ugovor o nabavci roba – nabavka mašine za farbanje bočnih zidova tunela Sozina i Raš

Ugovor o nabavci roba – nabavka mašine za obilježavanje horizontalne signalizacije sa dva pištolja

Ugovor o nabavci roba – nabavka rezervoara za automatsko ugrađivanje perli pod pritiskom

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – nabavka sredstava za higijenu

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – mašina za farbanje bočnih zidova tunela Sozina i Raš

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – rezervoar za automatsko ugrađivanje perli pod pritiskom

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – mašina za obilježavanje horizontalne signalizacije

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – nabavka mašine za čišćenje i pranje bočnih i centralne drenaže i ivičnih kanala

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – nabavka kamere za snimanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka sredstava za higijenu

Obavještenje – ponude za nabvku male vrijednosti za nabavku mašine za čišćenje i pranje bočnih i centralne drenaže i ivičnih kanala

Obavještenje – Ponude za nabavku male vrijednosti za nabavku kamere za snimanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka mašine za čišćenje i pranje bočnih i centralne drenaže i ivičnih kanala

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka mašine za farbanje bočnih zidova tunela Sozina i Raš

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka mašine za obilježavanje horizontalne signalizacije

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka rezervoara za automatsko ugrađivanje perli pod pritiskom

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka kamere za snimanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi

Ugovor – Voli trade d.o.o. Podgorica

Ugovor – Stadion d.o.o. Podgorica

Izmijenjeni Plan nabavki malih vrijednosti za 2018. godinu – 06.07.2018

Ugovor o izvođenju radova – sanacija kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu Sozina-sekcija 4

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – bezalkoholna pića i napici, PVC pribor za jelo za jednokratnu upotrebu (kašike, viljuške, tanjiri, šolje)

Izmijenjeni Plan nabavki malih vrijednosti za 2018. godinu – 29.06.2018.

Obavještenje o ishodu postupka male nabavke – nabavka sredstava za higijenu

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – sanacija kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu  Sozina – sekcija 4

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka sredstava za higijenu

Ugovor – Kastex d.o.o. Podgorica

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – bezalkoholna pića i napici, PVC pribor za jelo za jednokratnu upotrebu (kašike, viljuške, tanjiri, šolje)

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – sanacija kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu Sozina – sekcija 4

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za osiguranje kosina na prilaznim saobraćajnicama tunela Raš i Sozina

Izmijenjeni Plan nabavki malih vrijednosti za 2018. godinu – 27.04.2018.

Ugovor – Eding telecom d.o.o. Sarajevo

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Izrada i montaža naplatnih kućica

Ugovor – Simant d.o.o. Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Kancelarijski materijal

Ugovor – Okov d.o.o. Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka – Nabavka guma za putnička vozila Monteputa d.o.o

Ugovor – Konvereks doo Beograd

Ugovor – Lovćen osiguranje a.d. Podgorica

Ugovor – Metalne Konstrukcije doo Kruševac

Ugovor – Top Force System d.o.o. Nikšić

Ugovor – DR Trade d.o.o Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka – Godišnje osiguranje imovine za 2018. godinu

Obavještenje o ishodu postupka – Za nabavku, instalaciju i puštanje u rad Power modula za UPS u TS3 – Tunel Sozina

Obavještenje o ishodu postupka – Usluga tehničke i fizičke  zaštite  imovine i lica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za izgradnju objekta  ‘B’

Ugovor – IP Systems d.o.o. Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka i ugradnja video nadzora, pp sistema i sistema kontrole za potrebe Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan nabavki malih vrijednosti za 2018. godinu

Ugovor – Televex d.o.o. Podgorica

Ugovor – Eding Telekom d.o.o. Sarajevo

Ugovor – Stambeno d.o.o.  Nikšić

Ugovor – Kalide  d.o.o.  Zagreb

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Izrada prijedloga za zamjenu dijela softvera za nadzor i upravljanje opremom u tunelu Sozina

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Izrada projekta za postavljanje panela za solarnu energiju

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Izrada optičkog kabla između trafostanice TS1 i Komandnog centra sa posebnim izvodima

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe novog objekta Poslovne jedinice

DWG Crteži za radove na modrenizaciji sistema rasvjete (ugradnja LED rasvjete) u tunelu Sozina i na prilaznim saobraćajnicama

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka i ugradnja cistijerne za natrjum hlorid i cistijerne za dizel gorivo

Ugovor – Master Inženjering d.o.o. Podgorica

Ugovor – Stambeno d.o.o. Nikšić

Ugovor – Metalne konstrukcije 037 d.o.o. Kruševac

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Građevinski radovi na unutrašnjoj adaptaciji novog poslovnog prostora Poslovne jedinice

Ugovor – Asfalt beton gradnja d.o.o. Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Izgradnja čelične konstrukcije za halu – garažu terenskih vozila u bazi za održavanje – Gluhi DO

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za izgradnju AB platoa i AB rampe za utovar soli i rizle

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Građevinski radovi na unutrašnjoj adataciji novog poslovnog  prostora Poslovne jedinice

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za asfaltiranje platoa kod Komandnog centra tunela Sozina

Izmjene  Plana nabavki malih  vrijednosti  br. 12853  – 28.11.2017. god

Izmjene  Plana nabavki malih  vrijednosti  br. 12561  – 20.11.2017. god

Izmjene  Plana nabavki malih  vrijednosti  br. 11875  – 06. 11.2017. god

Ugovor – Auto Mont Sistem d.o.o. Podgorica

Ugovor – Društvo ze telekomunikacije Mtel d.o.o. Podgorica

Ugovor – Stambeno d.o.o. Nikšić

Ugovor – Stambeno d.o.o. Nikšić

Ugovor – Stambeno d.o.o. Nikšić

Ugovor – JZU Dom zdravlja, Podgorica

Ugovor – DOO Green les, Podgorica

Ugovor – Društvo ze telekomunikacije  “MTEL”  DOO, Podgorica 

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za izgradnju anexa objekta “C” – garaža vatrogasnih i osobnih vozila u bazi za održavanje Gluhi Do, tunel Sozina

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za izgradnju  objekta “D” – nadstrešnica za so, rizlu i cistijernu  u bazi za održavanje Gluhi Do, tunel Sozina

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi na izradi AB temelja i  AB ploče za objekat “B”

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi na izradi AB temelja i  AB ploče za objekat “B”

Ugovor – DOO Montal DSD, Podgorica

Izmjene Plana nabavki malih vrijednosti – 2017

Obavještenje o  ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka pločastog namještaja i aparata za kuhinju

Ugovor – DOO Mojan, Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Sistematski pregledi zaposlenih

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Usluge fiksne telefonije, interneta i kablovske televizije 

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Usluge mobilne telefonije

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za izradu zaštitne žičane ograde

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka radne odjeće

Ugovor – DOO Komunalne djelatnosti Bar

Izmjene i dopune Plana nabavki malih vrijednosti  za 2017. godinu

Plan nabavki malih vrijednosti za 2017. godinu

Pravilnik za postupanje Monteputa doo prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki 2017 – 2

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki 2017 – 1

Amandman 1 na Plan javnih nabavki – 2017

Plan javnih nabavki – 2017