Trajno napajanje električnom energijom autoputa Bar – Boljare

Autoput Bar-Boljare je transferzalni pravac u smjeru sjeveroistok – jugozapad koji ima glavnu funkciju u prostornoj, privrednoj i demografskoj integraciji Crne Gore povezivanjem Sjevernog, Središnjeg i Južnog regiona. Ovaj autoput omogućava kvalitetne veze sa autoputnim pravcima u regionu koji su dio evropske mreže, što će, izvjesno je, imati značajne pozitivne  dodatne efekte za Crnu Goru.

autoput1

Pored navedenih razloga Studijom opravdanosti izgradnje autoputa Bar-Boljare izgradnja dionice Smokovac-Uvač-Mateševo definisana je i izabrana kao prioritetna, najprije zbog umanjenja ili eliminacije poznatih saobraćajno- bezbjedonosnih rizika na dionici postojećeg magistralnog puta Podgorica – Kolašin.

 

autoput2

Prostorno planski osnov za realizaciju projekta predstavljaju sljedeća dokumenta:

  • Prostorni plan Crne Gore do 2020. Godine („Službeni list CG“, broj 24/08)
  • Detaljni prostorni plan autoputa Bar-Boljare („Službeni list CG“ br. 64/08)
  • Strateška procjena uticaja na životnu sredinu (prilog tekstualnom dijelu Detaljnog prostornog plana autoputa Bar-Boljare), na koju je dobijena saglasnost Ministarstva turizma i zaštite životne sredine broj 1-1883/5 od 06.10.2008. godine.
  • Urbanističko – tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo u skladu sa Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare (izdati od Ministarstva održivog razvoja i turizma. broj 04-29/1 od 19.02.2014.god.)

Za više informacija posjetite zvanični sajt PJ autoput.